د فلزي حمام جوړونکي او عرضه کونکي - د چین فلزي تشناب فابریکه