د څارویو ناروغیو تولید کونکي او عرضه کونکي - د چین څارویو ناروغیو فابریکه