د ډولونو پیژندنې تولید کونکي او عرضه کونکي - د چین د نوعاتو پیژندنې فابریکه