د مایکوپلازمو نمونیا جوړونکي او اکماالت کونکي - د چین د مایکوپلازمو نیومونیا فابریکه