اسوټرمل کلورمیټریک نیوکلیک اسید کشف کونکي جوړونکي او اکماالت کونکي - د چین اسیتورمل کلورمیټریک نیوکلیک اسید کشف کونې فابریکه

  • ND300

    ND300

    د نیوکلیک اسید ګړندی موندلو ټیکنالوژی نوی نسل د کلورمیټریک استوډرمل نیوکلیک اسید کشف ټیکنالوژي یو نوی ګړندی نیوکلیک اسید کشف ټیکنالوژی دی چې په ساحه کې د ګړندي موندنې غوښتنې لپاره د نیدربیو لخوا په خپلواکه توګه رامینځته شوی ، کوم چې کولی شي دقیق ، ګړندي ، رواني او قوي نیوکلیک اسید کشف کړي. پایلې