د ایډز او ویروس هیپاټایټس جوړونکي او عرضه کوونکي - د چین د ایډز او ویروس هیپاتیت فابریکه